Dunajská Streda » Pozemky Mierovo » Pozemok pre rodinné domy »

Aukcia stavebný pozemok v priemyselnej zóne, k. ú. Mierovo, okres Dunajská Streda

Aukcia stavebný pozemok v priemyselnej zóne, k. ú. Mierovo, okres Dunajská Streda


224 500,00 EUR
10,22 EUR/m2

Kategória: Pozemok pre rodinné domy - Dražba

Lokalita: Dunajská Streda - Mierovo
(Pozemok pre rodinné domy - Mierovo)

Rozloha pozemku: 21 970 m2

Dátum aktualizácie: 12.11.2019

Identifikačné číslo: 500617

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Pozemok parcely registra „C“ č. 257/17, Dunajská Streda – Mierovo Predmet dražby – pozemok parc. KN č. 257/17, k. ú. Mierovo, obec Mierovo, okres Dunajská Streda je situovaný resp. bezprostredne dostupný z verejnej komunikácie so spevneným povrchom vozovky spájajúcej obce Štvrtok na Ostrove a Lehnice, pozemky vo vlastníctve Trnavský samosprávny kraj, v správe Správa a údržba ciest TTSK (IČO: 37 847 783), Starohájska 10, Trnava, PSČ 917 10, SR. Pozemok sa nachádza v extraviláne obce Mierovo, cca 500 m severovýchodne od intravilánovej zástavby obce. S hlavným mestom SR Bratislava je lokalita ľahko dostupná automobilovou dopravou, vo vzdialenosti do 4 km sa nachádza železničná stanica Kvetoslavov železničnej trate spájajúcej hlavné mesto SR Bratislava s okresným mestom Dunajská Streda. Obec Mierovo možno ešte zaradiť ako okrajový obytný satelit hlavného mesta SR Bratislava z dôvodu vyhovujúcej dopravnej dostupnosti. Vzdialenosť nehnuteľnosti od historického centra hlavného mesta SR Bratislava je do 25 km. Vzdialenosť obce Mierovo od centra okresného mesta Dunajská Streda je do 20 km. V okolí nehnuteľnosti sa nenachádza žiadna občianska vybavenosť, základná občianska vybavenosť je dostupná v rámci obce Mierovo, komplexná je dostupná v rámci okresného mesta Dunajská Streda resp. blízkeho mesta Šamorín, prípadne hlavného mesta SR Bratislava. ANALÝZA využitia nehnuteľností: Pozemok parc. KN č. 257/17, k. ú. Mierovo, obec Mierovo, okres Dunajská Streda je v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní určený na zástavbu priemyselnou halou vrátane úpravy plôch. V rámci lokality je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete – elektrickú. Napojenie na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu je vo vzdialenosti cca 500 od ohodnocovanej nehnuteľnosti. K termínu obhliadky bol pozemok využívaný pre poľnohospodársku produkciu. Na základe Územnoplánovacej informácie zo dňa 23.06.2017, pozemok parc. č. 257/17 (C-KN) v obci Mierovo, k. ú. Mierovo podľa schváleného územného plánu obce má určené funkčné využitie ako územie výroby, skladovania a distribúcie. Základná charakteristika bloku: Predstavujú územia pre rozvoj výroby miestneho (resp. regionálneho) významu a sú určené pre situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na obytné prostredie. Funkčná regulácia — Prípustná funkcia, prevládajúca funkcia: výrobno – produkčné zariadenia areálového charakteru, skladovanie a distribúcia, prevádzky výrobno – obslužných podnikateľských aktivít, malokapacitné a prenajímateľne výrobné, obslužné a skladovacie prevádzky, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálneho a miestneho hospodárstva, vybavenosť verejného stravovania, vybavenosť komerčnej administratívy, (prenajímateľné kancelárske a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.) Neprípustná funkcia: bývanie rekreačno – zotavovacia vybavenosť, (detské ihriská, športoviská a športové ihriská a pod.) verejná vybavenosť, poľnohospodárska výroba.Výmera pozemku: Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 257/17 ostatná plocha 21970 21970,00 1/1 21970,00

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

LICITOR group, a.s

Sládkovičova 6, Žilina
0907 Kliknite TU!

Maklér:

Žaneta Repiská
0918 Kliknite TU!